★ از سیاهکل تا شیرگاه ★

... جنبش کمونیستی اگر قرار است رهبری مبارزه ضدّ امپریالیستی خلق را به عهده بگیرد، اگر قرار است به پیشاهنگ واقعی‌ توده‌ها مبدل گردد، باید خطر کند. باید در نظر و عمل یک پاسخ مشخص به مساله تعویض قدرت حاکمه امپریالیستی و ‌واگذاری قدرت به استثمار‌شدگان بدهد. اگر پیشاهنگی مارکسیست-لنینیستها در این مبارزه مسلحانه طولانی نتواند رهبری پرولتری انقلابی را در این مبارزه تضمین کند، هیچ چیز دیگر هم نمیتواند.
دوستان و رفقا! سایت "سیاهکل-شیرگاه" جهت گردآوری آثار جنبش نوین کمونیستی ایران به یاری شما نیاز دارد بکوشیم تا این تجارب را در گستره ایی وسیع تر در اختیار مبارزان کمونیست و انقلابی قرار دهیم.