★ از سیاهکل تا شیرگاه ★

... جنبش کمونیستی اگر قرار است رهبری مبارزه ضدّ امپریالیستی خلق را به عهده بگیرد، اگر قرار است به پیشاهنگ واقعی‌ توده‌ها مبدل گردد، باید خطر کند. باید در نظر و عمل یک پاسخ مشخص به مساله تعویض قدرت حاکمه امپریالیستی و ‌واگذاری قدرت به استثمار‌شدگان بدهد. اگر پیشاهنگی مارکسیست-لنینیستها در این مبارزه مسلحانه طولانی نتواند رهبری پرولتری انقلابی را در این مبارزه تضمین کند، هیچ چیز دیگر هم نمیتواند.
دوستان و رفقا! سایت "سیاهکل-شیرگاه" جهت گردآوری آثار جنبش نوین کمونیستی ایران به یاری شما نیاز دارد بکوشیم تا این تجارب را در گستره ایی وسیع تر در اختیار مبارزان کمونیست و انقلابی قرار دهیم.
ما جمعی از کمونیست های هوادار جنبش نوین کمونیستی ایران هستیم و معتقدیم که تئوری مبارزه مسلحانه، جمع بندی شده در کتاب " مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک " نوشته رفیق مسعود احمدزاده، کماکان تئوری منطبق با شرایط ایران است و رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی وابسته به امپریالیسم جهانی می دانیم و معتقدیم که سرنگونی این رژیم تنها ازطریق یک جنگ مسلحانه توده ای طولانی امکان پذیر است. جنگ مسلحانه ای که در سال ۱۳۴۹ با عملیات سیاهکل در گیلان آغاز شد و درسال ۱۳۶۱ در جنگل های شیرکاه مازندران ادامه یافت . هدف این جمع از دایر کردن این سایت در درجه اول شکل دهی به یک کتاب خانه الکترونیکی است . تلاش بر این است که تمامی کتب، نوشته جات، دست نوشته ها، نوارهای صوتی و اسنادی که درطول حیات این خط مشی در جهت تقویت، تکامل و پالایش این چهار چوب نظری تولید شده اند، دراین سایت جمع آوری شود . ما براین باوریم که درادامه کار، این سایت به کانونی برای یک مبارزه ایدئولژیک در جهت بسط و انسجام این چهار چوب نظری تبدیل شود . <br /><br />سیاهکل-شیرگاه <br />